အောင်လက်မှတ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစံနစ် ISO 14001

အရည်အသွေးစနစ် ISO9001

Achiievemeint ဆိုးရွားသည်

လက်မှတ် RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSCcertificate Ningbo သတင်းစာ 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001